Servis pro krajinu

Ve službě přírodě a lidem

Zabýváme se revitalizací a údržbou krajiny zejména v Libereckém kraji,
 pracujeme pro soukromníky, firmy i veřejný sektor.

O Nás

Společnost Servis pro krajinu se specializuje na komplexní péči o krajinu a veřejnou i soukromou zeleň, od návrhů řešení, vyhledávání vhodných dotací až po realizaci a zajištění udržitelnosti provedených opatření. Zajišťujeme výsadby stromů, lesnické práce, hloubení tůní, obnovu rybníků a revitalizaci zanedbaných a zdevastovaných lokalit. Nabízíme realizaci komplexních projektů tzv. „na klíč“, stejně jako dílčí práce podle požadavků zákazníka.

 

V našich řadách jsou zkušení environmentalisté, lesníci, zahradníci i stavaři. Spolupracujeme se zahradními a krajinářskými architekty i odborníky z dalších souvisejících oblastí. Jsme environmentální sociální podnik, který nabízí maximální kvalitu v péči o přírodní bohatství v přátelském kolektivu lidí, jenž pozorně naslouchá přání zákazníka a umí nabídnout promyšlené řešení. Působíme zejména v Libereckém kraji, větší zakázky realizujeme po dohodě i jinde v ČR.

Naše služby

Sekání trávy a zahradnické práce

sekání trávy, sekání zahrad, terénní úpravy, výsadba trvalek, keřů, stromů, budování vodních prvků, zachycování vody, stavba oplocení, cest, drobná architektura

Lesnické práce a příprava akcí v terénu

Příprava teambuildingů a dalších akcí v terénu, příprava lokality, zajištění nářadí, mechanizace, sazenic a potřebného materiálu, zajištění občerstvení, odborný dohled, úklid výsadby, podsadby i dosadby sazenic, prořezávky, probírky, kácení, úklid po těžbě, odkorňování, stavby a opravy oplocenek

Obnova rybníků a hloubení tůní

oprava hrází, odbahnění, úprava terénu, hloubení tůní a odvoz vytěžené hmoty, výsadba doprovodné zeleně, opatření na zadržování vody v krajině i ve městě

Údržba přírodních lokalit

odstraňování invazních rostlin, vyřezávání náletů, výsadby a dosadby, ruční kosení, včetně podmáčených ploch, odstranění stařiny, narušování drnu, dosévání, značení rezervací a údržba návštěvnické infrastruktury, výstavba mlatových a žulových cest či chodníčků

Komplexní revitalizační projekty

jsme schopni navrhnout a následně realizovat revitalizaci Vašeho pozemku tak, aby byl příjemnějším místem pro život jak pro lidi, tak pro přírodu. Vytváříme remízky, aleje, skupinové výsadby, vodní prvky, umíme připravit a realizovat projekty na zlepšení druhové skladby lesa

Dotační poradenství

máme dlouholeté zkušenosti s využíváním dotací pro obnovu krajiny a péči o ní, včetně zajištění administrativy a vyúčtování. V případě Vašeho zájmu zajistíme pro Váš projekt i potřebné dotace

ceník

 • Sečení bubnovou sekačkou 2 Kč/m²
 • Ruční kosení 5 Kč/m²

  včetně podmáčených ploch

 • Sečení křovinořezem 5 Kč/m²

  mimo náletové dřeviny

 • Sečení křovinořezem 10 Kč/m ²

  včetně náletových dřevin

 • Ruční hrabání 3 Kč/m²

  včetně nakládky posečeného materiálu

 • Odborné práce 290 Kč/hod

  Výsadby, prořezy, štěpkování, odkorňování

 • Neodborné práce 170 Kč/hod
 • Kácení* 290 Kč/hod
 • Rizikové kácení* 500 Kč/hod
 • Odstraňování pařezů* 290 Kč/hod
 • Práce vysokotlakým čističem* 240 Kč/hod
 • Zemní práce* 450 – 950 Kč/hod

  se strojem Bobcat, Menzimuk, JSB (cena dle typu stroje)

 • *po dohodě případně cena za celou zakázku

 • V případě větších zakázek a rozlehlejších ploch nabízíme množstevní slevu na jednotkových cenách.

Dotační poradenství

Cena se odvíjí od typu projektu, úvodní konzultace je zdarma.

Komlexní zakázky

Hloubení tůní, revitalizace rybníků, renaturalizace krajinných ploch, opatření na zadržování vody v krajině, stavba oplocenek, mlatových a žulových cest, zemní práce, odbahnění – cenu Vám nabídneme na základě posouzení konkrétní lokality a Vašich požadavků. Součástí nabídky je vždy i možnost zajištění dotací. 

Naše Principy

1

Maximální využití místních materiálů a původních druhů dřevin a rostlin.

2

Omezení až vyloučení využívání umělých hmot, rašeliny, pesticidů apod.

3

Projekty vychází z dobré znalosti přírodních procesů a podmínek každé lokality.

4

Vždy se snažíme skloubit tři hlediska – ekologické, estetické a ekonomické – princip 3E.

Princip 3E – Při naší práci se vždy snažíme, abychom v maximální míře pracovali tak, abychom nejen nezatěžovali obecně životní prostředí, ale také jsme maximální podporovali jeho vitální stav a biodiverzitu na konkrétní lokalitě. Počítáme vždy s tím, že lokality, na kterých pracujeme, budou navštěvovat další lidé, proto se na naši práci díváme vždy i z hlediska budoucích uživatelů. Šetříme zdroje našich zákazníků – pokud to jde, využíváme dotační zdroje, myslíme na minimalizaci nákladů na údržbu v dalších letech.    

Sociální podnik

Principy a jejich rozpoznávací znaky sociálního podnikání

 1. Společensky prospěšný cíl:
  a) Podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech.
 2. Sociální prospěch:
  a) Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců.
  b) Podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob.
  c) Zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojeni do rozhodování o směrování podniku.
 3. Ekonomický prospěch:
  a) Alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů.
  b) Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi.
  c) Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.
 4. Environmentální prospěch:
  a) Podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.
 5. Místní prospěch:
  a) Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby.
  b) Podnik přednostně využívá místní zdroje: i) zaměstnává místní obyvatele, ii) nakupuje od místních dodavatelů.
  c) Podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry.

Jak naplňujeme principy sociálního podniku

 1.  Společnost se zavazuje provozovat svůj předmět podnikání jako environmentální sociální podnik na základě obecně uznávaných principů a standardů environmentálního sociálního podnikání, a to tím, že vykonává ekonomické aktivity, které naplňují společensky prospěšný cíl.
 2.  Společensky prospěšným cílem je:

a) Sociální prospěch – společnost primárně zaměstnává pracovníky se sociálními, případně doplňkově se zdravotními či jinými handicapy, kteří mají uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody o provedení činnosti. Minimální podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin pak činí 30%, při minimálním pracovním úvazku 0,4. Zaměstnanci se mohou účastnit na směřování podniku a společnost zároveň dbá na rozvoj jejich pracovních kompetencí. Společnost spolupracuje v této věci jak se státními, tak neziskovými organizacemi, i neformálními zástupci znevýhodněných komunit.

b) Ekonomický prospěch – většina zisku společnosti, minimálně 51% (slovy padesát jedna procent), je reinvestována do rozvoje sociálního podniku nebo naplnění jeho společensky prospěšných cílů, společnost je v manažerském rozhodování a řízení nezávislá na svých zakladatelích a podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb činí alespoň 30% (slovy třicet procent) z celkových výnosů. Společnost nedosahuje ekonomického prospěchu na úkor životního prostředí.

c) Environmentální prospěch – společnost se zaměřuje na praktická opatření pro revitalizaci krajiny, ochranu biodiverzity a zadržování vody v krajině, a zároveň zohledňuje environmentální aspekty ve všech fázích podnikání, dle podnikového environmentálního desatera.

d) Místní prospěch – pro zajištění činnosti jsou společností využívány přednostně místní zdroje, nabídka služeb je přednostně určena pro místní a regionální úroveň, společnost přednostně zaměstnává místní obyvatele a celkově spolupracuje s místními aktéry (zejména okolní obce a majitelé pozemků). Práci vykonáváme na území Libereckého kraje. Společnost zároveň neodvádí zisky do daňových rájů.

Desatero zásad environmentálně šetrného podnikání společnosti Servis pro krajinu, s. r. o. :

 1.  Než něco koupíš, vždy přemýšlej, zda se bez toho neobejdeš
 2. Pokud něco potřebuješ koupit, je-li to jen trochu možné, nekupuj to nejlevnější, ale spíše to, co nejdéle vydrží, nebo má dobré environmentální parametry či příslušný certifikát.
 3. Když se ti něco rozbije, zkus to nejdřív opravit, nebo nechat opravit, než to vyhodíš.
 4. Při práci v terénu vždy odvez všechny odpadky nejen po sobě, ale případně i ty, na které narazíš v přírodě po ostatních lidech. Je to možná nespravedlivé, ale jde nám o výsledek.
 5. Nejezdi s autem jako závodník stylem brzda plyn, ale pokud možno plynule, abys neměl zbytečně velkou spotřebu pohonných hmot, nehledě na opotřebení auta.
 6. Vzdělávej se v tom, co děláš, aby efekt tvé činnosti byl pro přírodu co nejlepší.
 7. Přemýšlej o tom, jak dělat věci co nejefektivněji, aby bylo možné být nejen konkurenceschopný, ale aby bylo možné starat se o více lokalit či vysázet více stromů a keřů.
 8. Když potřebuješ subdodavatele nebo nějakou dodávku, podívej se, zda to lze přednostně za srovnatelné ceny pořídit v místě, kde působíme od místních.
 9. Při přípravě propagačních a společenských akcí nebo jiných jednání využívej na občerstvení přednostně místní suroviny, recyklovatelné materiály, vratné obaly apod.
 10. Nerozčiluj se zbytečně. Pokud ti podmínky, kritika, připomínky nebo cokoliv dalšího od jakéhokoliv zákazníka, poskytovatele dotace či jiného zdroje příjmů přijdou divné, nesplnitelné, ponižující či diskriminační, vždy měj na paměti, že tvým cílem není dosáhnout snadného zisku, ale zlepšení stavu konkrétních části přírody a krajiny, včetně ochrany a biodiverzity, a tak si nech případné poznámky od cesty a s pokorou to přijmi a dál pracuj na zlepšování stavu životního prostředí. Slova pominou, tůně a stromy zůstanou.

Hodnocení environmentálního přínosu podniku

Společnost si ve svém podnikatelském plánu vytkla v dlouhodobém horizontu dosahovat tohoto environmentálního přínosu:
Environmentální prospěch:

Společnost bude zaměřena na realizaci přírodních, přírodě blízkých a přírodě přátelských úprav veřejných i soukromých pozemků. Dotace nám umožní zaměřit se právě na realizaci těchto opatření, a to díky pořízení potřebné techniky jak na pohyb v terénu (výkonné terénní auto), tak na hloubení tůní a opravy malých vodních nádrží (kráčivé rypadlo).

Mezi typické činnosti, co bude společnost, jak věříme, ve stále větším měřítku realizovat, patří:

 •  Hloubení menších tůni na soukromých pozemcích
 • Hloubení různě velkých tůní v rámci soukromých projektů
 • Hloubení větších tůní a jejich soustav v rámci veřejných zakázek (dotace OP ŽP) a výběrových řízení
 • Obnova menších rybníků, část odbahnění, modelace terénu a tvorba litorálu
 • Výsadby jednotlivých keřů a stromů na soukromých pozemcích
 • Výsadby stromů a keřů v rámci veřejných zakázek (dotace OP ŽP) a výběrová řízení
 • Výsadby sazenic lesních dřevin při přeměně monokultur – soukromé a městské lesy
 • K výše uvedenému budování oplocenek a individuálních ochran proti okusu od zvěře
 • Úprava a údržba veřejných prostor ve stylu přírodních zahrad pro soukromníky, mateřské a střední školy, sociální ústavy a obce


Hodnocení:

Vzhledem k tomu, že v rámci procesu hodnocení žádosti o dotaci na rozjezd došlo k vyškrtnutí všech položek rozpočtu na plánované investice, a toto rozhodnutí se nám nepodařilo změnit, došlo následně i k úpravě plánovaných činností v environmentální oblasti. I tak je ale nesporné, že se společnosti podařilo dosáhnout již v rozjezdu činnosti nemalého environmentálního přínosu, etablovat se na trhu jako spolehlivý dodavatel a vytvořit si předpoklady pro další růst.
Společnost se od svého vzniku zaměřila na přípravu dílčích podkladů pro revitalizační projekty na zadržování vody v krajině, podílela se na dílčích činnostech na vybraných mokřadních lokalitách – kopání půdních sond, likvidace křídlatky, sekání rákosu před bagrováním tůní nebo sekání trávy. V budoucnu, pokud to bude možné, chce zajistit z dotací i potřebnou techniku a podílet se přímo na budování samotných tůní.
V oblasti ochrany biodiverzity se pak společnost zaměřila na obnovu lučních ekosystémů, kde získala zakázku na obnovu 10 lučních lokalit o rozloze cca 11 ha, spočívající zejména v odstranění náletů, hrabání stařiny, sekání trávy a odklizení biomasy.
V oblasti obnovy přirozených lesů a záchrany vzácných dřevin společnost opravovala a budovala nové oplocenky, sázela sazenice původních dřevin, včetně 200 ks sazenic chráněného tisu červeného na osmi lokalitách. U této dřeviny zajišťovala i sběry osiva. Výše uvedené bylo limitováno tím, že společnost zatím nemá potřebné terénní vozidlo. Podařilo se navázat spolupráci i s menšími soukromými vlastníky lesa
Vedle výše uvedeného společnost získala i několik menších zakázek na obnovu zeleně ve městě.
Vzhledem k tomu, že společnost svou činnost zahájila teprve v roce 2020, lze konstatovat, že se daří naplňovat cíle v environmentální oblasti, a pokud se podaří zajistit i lepší technické zázemí a vybavení, bude moci společnost naplňovat své cíle efektivně i v budoucnu. K tomu přispělo i získání několika zakázek, z nichž jedna je víceletá.

Galerie

Kontakt

Pokud máte zájem o naší nabídku, jsme Vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 16 hodin. tel. 605249874 nebo nám pošlete zprávu a my se vám ozveme.

Vedení společnosti

Oddělení přípravy projektů

Oddělení terénních prací

Vedení společnosti

Mgr. Jan Korytář

Odborný garant, ekolog vzděláním i dlouholetou praxí, autor mnoha revitalizačních projektů, specializace na obnovu biodiverzity, zadržování vody v krajině a zvyšování rekreačního potenciálu revitalizovaných lokalit.
tel: 776561736
email: korytar.jan@email.cz

ThLic. Mgr. Ondřej Havelka,

 MBA

Provozní ředitel, sjednávání a realizace zakázek, realizace opatření na zadržování vody v krajině.

tel: 605249874
email: havelka@servisprokrajinu.cz

Oddělení přípravy projektů

Ing. Michaela Mikešová

Příprava projektů na zadržování vody v krajině a obnovu biodiverzity.
email: mikesova@servisprokrajinu.cz

Oddělení terénních prací

Stanislav Mráz, Dis

Úsek lesnické práce – komplexní zajištění lesnických prací. email: mraz@servisprokrajinu.cz

Rudolf Hoffmann

Úsek údržby krajinné a veřejné zeleně – komplexní údržba zeleně. email: hoffmann@servisprokrajinu.cz

Projekt Servis pro krajinu, s.r.o.  je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí

Cílem projektu  je podpora vzniku a rozvoje regionálního environmentálního sociálního podniku, který je zaměřen na revitalizační práce v krajině – tvorbu nových tůní a obnovu rybníků či jiných objektů zajišťujících udržení vody v krajině, výsadby stromořadí, mezí a dalších krajinotvorných prvků, práce na změně druhové skladby lesa včetně oprav oplocenek, výsadby sazenic, údržbu zeleně a další.


 

Realizátor projektu: Servis pro krajinu, s.r.o.
Registrační číslo projektu:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014988
Období realizace projektu: 1. 4. 2020 – 30. 9. 2021
Kontaktní osoba projektu: Ing. Jana Cimbálová